Telefon

+36-45/484-801

E-mail

csaroda@csaroda.hu

Nyitvatartási idő

Hétfő - Péntek: 8-12

Tájékoztató a Csaroda és Környéke Óvodafenntartó Társulás által

fenntartott óvodákba és a Mini Bölcsődébe történő jelentkezésről és

beiratkozásról a 2024/2025. nevelési évre

ÓVODA

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Knt.) 8.§ (2) bekezdés értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-ig születtek, és még nem járnak óvodába. A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratnia települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv – a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

A Knt. 49. § (1) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

Óvodaköteles gyermek esetében a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (05. 20.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény 247. § a) pontja értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ el.

Felvételi körzet: Beregsurány, Beregdaróc, Csaroda, Gelénes, Hetefejércse, Márokpapi, Tarpa, Tákos községek közigazgatási területe.

A beíratás időpontja: május 2-3. (csütörtök – péntek) 800-1600 óráig

A beíratás helye:

– Csarodai Közös Óvoda és Mipi Bölcsőde, Csaroda, Beregszászi utca 31.

– Csarodai Közös Óvoda Gelénesi Tagintézménye, Gelénes, Kossuth út 24.

– Csarodai Közös Óvoda Beregsurányi Tagintézménye, Beregsurány, Árpád út 73.

Beíratáskor be kell mutatni:

> A szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája.

> A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TÁJ kártyája.

> Amennyiben a gyermeket valamelyik szülőnél elhelyezték, a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő személyazonosító igazolványa, más törvényes képviselő esetén a gyámhivatal gyámrendelő határozata.

> Oltási könyv.

> A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok.

> Amennyiben a szülő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, úgy az ezt igazoló határozatot.

> Amennyiben a gyermek hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot.

> Amennyiben a gyermek sajátos nevelési igényű, úgy az ezt igazoló dokumentumot.

> Amennyiben a gyermek nem Magyarországon született, magyar állampolgárságát és /vagy itt tartózkodását, valamint óvodai ellátását lehetővé tevő dokumentum (anyakönyvi kivonat, lakcím kártya, szülő tartózkodási engedélye vagy munkavállalási engedélye).

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőket 2024. május 31-ig.

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Nkt. 37. §).

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében (Nkt. 38.§)

MINI BÖLCSŐDE

Jelentkezni a 2024/2025-ös nevelési-gondozási évre a felvételi kérelem benyújtásával a meghirdetett időpontban, a Csarodai Közös Óvoda és Mini Bölcsőde vezetőjénél lehet.

A beíratás időpontja: május 2-3. (csütörtök – péntek) 800-1600 óráig

A szülő gyermeke bölcsődei felvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi – folyamatosan történik.

A mini bölcsődei felvétel rendje

Azok a gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói:

– munkavégzésük,

– képzésben való részvételük

– betegségük,

– szociális ok miatt nem tudnak napközbeni ellátásukról gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni:

• ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

2. a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

3. az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

• a védelembe vett gyermeket.

• Az intézmény működtetése során törekedni kell a szakmai létszám maximális kihasználására. Amennyiben a felvételre jelentkezők száma meghaladja a maximálisan felvehető gyermeklétszámot, abban az esetben a felvétel a következő rangsor szerint történik:

1. Beregsurány településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek,

2. A társuláshoz tartozó településen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek,

3. Az ellátási területhez tartozó, nem társulási tagtelepülésen lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek,

4. Beregsurány településen rendvédelmi szervnél, egyháznál dolgozó szülő gyermeke,

5. Az ellátási területen önkormányzatnál, költségvetési szervnél dolgozó szülő gyermeke. A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő/törvényes képviselő kérheti, egyéb esetekben a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

– a körzeti védőnő,

– a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

– a család- és gyermekjóléti szolgálat,

– a gyámhatóság.

 

Óvoda és bölcsődei beiratkozás 2024-2025 nevelési évre